Algemene Actievoorwaarden Nieuwenhuis Keukens

Algemene Actievoorwaarden Nieuwenhuis Keukens

1. Toepasselijkheid 

De Algemene Actievoorwaarden Nieuwenhuis Keukens zijn van toepassing op alle door Nieuwenhuis Keukens georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie. Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt. Deze Algemene Actievoorwaarden Nieuwenhuis Keukens en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.

2. De aanbieder 

Elke Actie wordt aangeboden door: Nieuwenhuis Keukens, Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk, www.nieuwenhuiskeukens.nl.

3. Deelname aan een Actie 

Bij elke Actie wordt op www.nieuwenhuiskeukens.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 16 jaar oud is en in Nederland of België woont. Nieuwenhuis Keukens kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.

4. Kosten om deel te nemen 

Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis, uitgezonderd de kosten voor verzending van een e-mail. Als aan een Actie toch kosten verbonden zijn (maximaal € 0,45 per deelname), worden deze in de aanvullende actievoorwaarden vermeld.

5. Het aanwijzen van de winnaar(s) 

Tenzij de aanvullende actievoorwaarden een andere manier vermelden worden winnaars door het lot aangewezen, bijvoorbeeld door een onpartijdige blinde trekking of door een deurwaarder. Per Actie wordt meegedeeld hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

6. Bekendmaking van de winnaar(s)

 Winnaars ontvangen binnen 5 werkdagen na het sluiten van een Actie bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Prijzen

Bij elke Actie wordt meegedeeld hoeveel prijzen worden toegekend en de waarde van de prijzen. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben, een geldig e-mailadres en correcte NAW- gegevens te hebben opgegeven.

8. Kansspelbelasting 

Als kansspelbelasting moet worden betaald, zal deze door Nieuwenhuis Keukens worden voldaan.

9. Medewerking aan publiciteit 

Winnaars zullen als Nieuwenhuis Keukens daarom vraagt medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, foto's, video-opnamen en interviews. Nieuwenhuis Keukens hoeft daarvoor geen vergoeding aan de deelnemer te betalen.

10. Uitsluiting van deelname 

Medewerkers van Nieuwenhuis Keukens en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Nieuwenhuis Keukens kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

11. Wijzigingen 

Nieuwenhuis Keukens kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen tijdens de looptijd van een Actie zullen niet ten nadele van de deelnemers zijn.

12. Privacy 

Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Nieuwenhuis Keukens van toepassing, zie daarvoor www.nieuwenhuis keukens.nl.

13. Klachten 

Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan: Nieuwenhuis Keukens Postbus 10012 5140 DA Waalwijk e-mail: info@nieuwenhuiskeukens.nl Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.

14. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Nieuwenhuis Keukens. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Nieuwenhuis Keukens in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.nieuwenhuiskeukens.nl bekendgemaakt.

20% korting & KitchenAid Keukenmachine cadeau t.w.v. €899,-

- Deelname aan de winkel actie is meerdere keren per jaar mogelijk
- Door deel te nemen ontvangt u 20% korting op al onze keukens
- Door deel te nemen ontvangt u een limited edition KitchenAid Keukenmachine cadeau t.w.v. €899,- 

Op de winkelactie zijn de algemene actievoorwaarden van Nieuwenhuis Keukens van toepassing. Door deel te nemen gaat u met de toepasselijkheid daarvan akkoord.

Home
Terug
Sluiten